Stubbfräsning

Stubbfräsning är en trädvårdsprocess som innebär att man tar bort en trädstubbe eller rotklump genom att använda en speciell maskin, en stubbfräs, som maler ner stubben till små bitar.

Processen är utformad för att avlägsna hela stubben från marken och förvandla den till små träflis, vilket gör att området kan återanvändas eller planteras om utan hinder från den tidigare stubben.

Stubbfräsning används för att ta bort trädstubbar efter fällning eller om ett träd har dött av olika anledningar. Processen är snabb och effektiv jämfört med andra metoder för avlägsning av stubbar och minskar risken för att rotklumpar och stubbar blir en fara eller hinder på området. Det är dock viktigt att anlita professionella experter för stubbfräsning eftersom maskinens användning kräver kunskap och erfarenhet för att undvika person- och miljöskador.

Några av aspekter som gör stubbfräsning nödvändig är följande:

Säkerhet

Stubbarnas rötter kan också innebära fortsatta problem och skador genom att växa in i och under uppfarter, trottoarer, trädgårdar och blomsterrabatter. Framförallt är stubbar faror som kan orsaka skada och skada oskyldiga förbipasserande.

Skott

En viss typ av stubbar producerar skott. Om du har betalat för att få bort trädet vill du inte att det ska växa tillbaka.

Hinder

Stubbar är i vägen för trädgårdsägaren, speciellt då man skall klippa gräsmattan.

 

Hur stubbfräsning går till?

Stubbfräs. En stubbfräs är en specialdesignad maskin som har en roterande skärskiva eller knivar. Denna skiva bryter ned träet gradvis till mindre bitar.

Förberedelser. Innan stubbfräsningen påbörjas, säkerställer arboristen eller maskinföraren att området runt stubben är säkert. genom att t.ex.  närliggande hinder avlägsnas och eventuella markledningar eller rör markeras.

Fräsning. Maskinen placeras över stubben, och skivan eller knivarna sänks gradvis ner i träet. Genom roterande rörelse bryter skivan ned träet till små bitar och träflis.

Första stegen. De första stegen av fräsningen avlägsnar grova delar av stubben såsom de större rötterna och delar som sticker ut ur marken.

Gradvis bearbetning. Efter att de grova delarna har tagits bort, fortsätter fräsningen genom att gradvist bryta ner de kvarvarande delarna av stubben till mindre bitar.

Återstående hål. Efter stubbfräsningen återstår vanligtvis ett hål i marken där stubben en gång var. Detta hål kan fyllas med jord eller annat fyllnadsmaterial beroende på framtida användning av markytan där stubben log.

Återanvändning av träflis. Den träflis som genereras under stubbfräsningsprocessen kan användas som kompost och stös under häckar eller blomsterrabatter.

 

Se även